Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Ez a weboldal sütiket használ a helyes működéséhez, valamint személyre szabott tartalmak megjelenítéséhez. Ön az oldal böngészésével beleegyezik a sütik használatába. További információ

Értettem

Tisztelt Látogató!

 

Ez az weboldal ún. sütiket használ bizonyos szolgáltatások biztosításához,  harmadik fél által anonim módon gyűjtött látogatási statisztikák készítéséhez, illetve célzott hirdetések megjelenítéséhez. A Google által gyűjtött adatokról egyebek mellett itttájékozódhat.

 

A sütik kis méretű adatcsomagok, fájlok, melyeket a legtöbb böngésző alapbeállítás szerint automatikusan fogad és tárol az Ön gépén, illetve visszaküldi az adott weboldal meglátogatásakor. Természetesen Önnek bármikor módja van böngészőjében a sütik törlésére, letiltására, szükség esetén újbóli engedélyezésére. Mindazonáltal a sütik letiltásával oldalunk számos funkciója nem használható. Így például, de nem kizárólag, nem használható webáruházunk, nem tud fórumunkban hozzászólást írni, szakértőinkhez kérdést intézni. Ön az oldalunk böngészésével elfogadja a sütik használatát, amennyiben letiltotta azokat, tudomásul veszi, hogy bizonyos szolgáltatások nem vagy nem megfelelően működnek.

 

Népszerűbb böngészők beállításairól az alábbi oldalakon olvashat:

 

Chrome

 

Firefox

 

Internet Explorer

FELHÍVÁS ÖNKORMÁNYZATI INGATLAN VERSENYEZTETÉS ÚTJÁN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÉRE

FELHÍVÁS ÖNKORMÁNYZATI INGATLAN VERSENYEZTETÉS ÚTJÁN

TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÉRE

 1. Bevezetés
 2. Vaja Város Önkormányzata (4562 Vaja, Damjanich u. 71., a továbbiakban: Ajánlatkérő) a 23/2022. I.28.) számú képviselő-testületi határozata alapján a jelen egyfordulós pályázati felhívásban foglalt feltételek és célkitűzések keretei között értékesíteni kívánja a kizárólagos tulajdonában álló, Vaja belterület 429 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, jelenleg kivett lakóház, udvar megnevezésű ingatlanjait (a továbbiakban: Ingatlan). Az értékesítésre egyben kerül sor, részajánlat nem tehető.
 3. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 13. § (1) bekezdése és a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 5. § (5) bekezdése alapján az Ingatlan értékesítése versenyeztetési eljárás útján történik az összességében legkedvezőbb (a vételár és a hasznosítás feltételeit, mint értékelési szempontokat vizsgálva) ajánlatot előterjesztő Pályázó vagy Pályázók számára.
 4. Az Ingatlan
 5. Az Ingatlan teljes területi nagysága: 2018 m2.
 6. Az Ingatlan jellege: kivett lakóház, udvar
 7. Az Ingatlan a település rendezési tervében kertvárosi lakóövezetbe tartozik
 8. Az ingatlan körbekerített terület.

 

 1. Az Ingatlan közműellátottsága:        ivóvízzel ellátott

 

                                                                                       elektromos árammal ellátott

                                                                                     

         földgáz csatlakozási lehetőség

         

         szennyvízelvezetésre csatlakozás biztosított

 

 

 1. Az Ingatlan szilárd burkolatú útról, a 49. számú útról közvetetten megközelíthető. Az építés idejére a közlekedési korlátozás polgármesteri hatáskörben behajtási engedéllyel feloldható.
 2. Az Ingatlan per- és igénymentes, az Nvt. alapján a Magyar Állam elővásárlási jogosult.
 3. Az Ingatlant adók és adók módjára behajtható köztartozások nem terhelik.

 

 1. Pályázó az Ingatlan vételárát egy összegben, valamint nettó Ft/négyzetméter áron is köteles megjelölni.
 2. Az eladásra kerülő ingatlanokért az összességében megajánlható minimális ár bruttó 3.500.000 Ft. A jelen pontban rögzített minimum ár alatti ajánlat érvénytelen.
 3. A vételárat a hasznosítás jellegéből adódóan általános forgalmi adó terhelheti, kivéve ha a terület természetes személy részére, termőföldként kerül értékesítésre.
 4. A vételárat magyar forint (HUF) pénznemben és nettó összegben kell meghatározni.
 5. Az Ingatlan hasznosításának célhoz kötöttsége és egyéb feltételei
 6. Ajánlatkérő az Ingatlant célhoz kötött hasznosítási előírásokkal értékesíti az alábbi feltételek szerint (melyek minden költségvonzata és beruházói kockázata kizárólag a Pályázót terheli):
 7. környezetkímélő, a környező lakóterületekre figyelemmel alacsony zajkibocsátású és a lakók zavarásától mentes tevékenységet kell megvalósítani az elidegenítésre kerülő Ingatlanon;
 8. az Ajánlatkérő az ingatlanokon lakásépítési projekteket lát szívesen, illetve tart összeegyeztethetőnek a település hosszú távú fejlesztési céljaival, de ettől eltérő, innovatív, a 17. a) és b) pontoknak maradéktalanul megfelelő projekteket is elfogadhatónak tart;
 9. az adásvételi szerződés megkötésétől számítva 1 éven belül meg kell kezdeni a terület hasznosítását.
 10. A pályázati eljáráson való részvétel feltételei
 11. A pályázati eljárásban azon Pályázó tehet (a pályázati felhívásban foglalt további feltételek teljesítését meghaladóan) érvényesen ajánlatot, amely:
 12. a) az Nvt. 13. § (2) bekezdésében foglalt követelménynek megfelelően az Nvt. 3. § (1) bekezdése szerint „átlátható szervezet”;
 13. b) devizabelföldi természetes személy, jogi személy vagy egyéni vállalkozó;

c.) Ajánlatkérő felé nem áll fenn lejárt tartozása.

 1. Az ajánlat formai és tartalmi követelményei
 2. Az ajánlatot tartalmazó borítékon az alábbi hivatkozást kell feltüntetni: „Pályázati ajánlat a 429 hrsz. önkormányzati terület megvételére és hasznosítására. TILOS felbontani az előírt időpont előtt! ”


 1. Pályázónak az ajánlat minden oldalát cégszerűen alá kell írnia.

 

 1. A benyújtott pályázatnak érvényességi kellékként tartalmaznia kell:
 2. a pályázó nevét, székhelyét;
 3. a pályázó postai, elektronikus és telefon elérhetőségeit;
 4. a pályázó rövid bemutatását;
 5. a vételárat;
 6. a pályázati kiírásban foglalt valamennyi feltétel és tájékoztatás megismeréséről, tudomásul vételéről és elfogadásáról szóló nyilatkozatot (külön okiratba foglalt 3. számú mellékletként);
 7. az ellenszolgáltatás teljesítésének módját és ütemezését;
 8. a pályázó által vállalt további kötelezettségre vonatkozó ajánlatot;
 9. a pályázati kiírásban előírt és annak megfelelő ajánlati biztosíték megfizetéséről szóló igazolást (4. számú mellékletként);
 10. a pályázati kiírásnak megfelelő ajánlattételi kötöttségre vonatkozó kötelezettségvállalást (külön okiratba foglalt 5. számú mellékletként);
 11. az Ingatlanon a jelen pályázati felhívás IV. fő pontjában meghatározottak szerinti célhoz kötöttség keretében végezni tervezett beruházás és gazdasági tevékenység bemutatását;

 

 

 • Ajánlati biztosíték

 

 1. Az ajánlat érvényességi feltétele, hogy a Pályázó a pályázat benyújtása előtt és a pályázathoz mellékletként csatolt bizonylattal igazoltan 1.000.000,-Ft összegű ajánlati biztosítékot megfizetett az Ajánlatkérő Takarékbanknál vezetett, 67800223-00387347 számú bankszámlájára.

 

 1. Nyertes ajánlat esetében az ajánlati biztosíték telj es összege a vételárba vételárrészként beleszámít.

 

 1. Pályázó elveszti a befizetett ajánlati biztosítékát, ha az ajánlatát az ajánlati kötöttsége ideje alatt visszavonja. (Ptk. 6:75. § (3) bek.)

 

 1. Pályázó elveszti az ajánlati biztosítékát, ha Ajánlatkérő nyertesnek (illetve másodlagos nyertesnek) minősíti, azonban az ajánlati kötöttség időtartama alatt a Pályázó érdekkörében felmerülő ok miatt az Ingatlan adásvételi szerződés megkötésére nem kerül sor.
 2. Az ajánlati biztosítékot Ajánlatkérő minden egyéb esetben visszafizeti, így ha:
 3. Ajánlatkérő a pályázati kiírást visszavonja;
 4. Pályázó a már benyújtott pályázatát a benyújtási határidő lejárta előtt és joghatályosan visszavonj a;
 5. a pályázat érvénytelenségének vagy eredménytelenségének megállapítására kerül sor;
 6. az ajánlati kötöttség lejárt;
 7. az ajánlati biztosítékot megfizető Pályázó ajánlatát Ajánlatkérő nem nyilvánította első vagy második helyezeti nyertesnek.
 • Az ajánlat benyújtása
 1. Az ajánlat beérkezési határideje: március 18. (péntek), 12:00 óra.
 2. A beérkezési határidőn túl érkező ajánlat érvénytelen.
 3. A pályázó a pályázatot zárt borítékban, jelen pályázati kiírás 20. pontjában megjelölt azonosító jelzéssel ellátva, egy eredeti és két másolati példányban magyar nyelven terjesztheti elő érvényesen postai úton, személyesen vagy meghatalmazottja útján a Vaja Város Önkormányzata, 4562 Vaja, Damjanich u. 71. címen (személyesen a Titkárságon). Az egzakt módon meghatározott pályázati határidőre figyelemmel, a postai úton előterjeszteni kívánt pályázat esetén a Pályázó kockázata, hogy a pályázat határidőben beérkezzen.
 4. Hiánypótlás
 5. Ajánlatkérő az egyszeri és csak az alaki hibák orvosolására szolgáló, kizárólag felhívásra (e-mail útján) történő és 5 napos határidőhöz kötött hiánypótlás lehetőségét biztosítja.
 6. Az ajánlatok bontása
 7. Az ajánlatok bontásának helye és időpontja: Vaja Város Önkormányzata

4562 Vaja, Damjanich u. 71., Polgármesteri iroda titkársága, 2022.03.18. 13:30 óra.

 1. Az ajánlatok bontásánál Ajánlatkérő és a Pályázók (Pályázók törvényes képviselője vagy teljes bizonyítóerejű magánokiratba foglalt meghatalmazottja) lehetnek jelen.
 2. Az ajánlatok bontásáról jegyzőkönyv készül.
 3. A Pályázó ajánlati kötöttsége
 4. A Pályázó Ptk. 6:75. §-a szerinti ajánlati kötöttsége a pályázata bontásával beáll.
 5. Az ajánlati kötöttség beálltát követően a Pályázó az ajánlatát nem módosíthatja, illetve azt csak az ajánlati biztosíték elvesztésének ódiumával vonhatja vissza.
 6. Pályázó a nyertességét megállapító érdemi határozat meghozatalát követő 150 napig kötve marad az ajánlatához.
 7. Feloldja a Pályázó ajánlati kötöttségét:
 8. a pályázati eljárás eredménytelenségének a kimondása;

                             a pályázati eljárás érvénytelenné nyilvánítása;

              az ajánlata érvénytelenné nyilvánítása.

 • A pályázatok értékelése
 1. A pályázatokat Ajánlatkérő által létrehozott legalább 3 fős bizottság a bontást követő 15 napon belül érvényességi és tartalmi szempontból értékeli, és az elbírálásra vonatkozó javaslat indokolásával a döntéshozó részére előterjeszti.
 2. A döntéshozó a pályázatok érvényességéről, a pályázati eljárás eredményességéről, valamint a nyertes pályázatról a pályázatok bontását követő 30 napon belül köteles dönteni, mely határidő egy alkalommal legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható. A döntéshozó az érdemi döntést követően a pályázati eljárás eredményét haladéktalanul, de legkésőbb tizenöt napon belül, írásban közli a Pályázókkal.
 3. A vételár a hasznosításra adott ajánlattal, továbbá a pályázati felhívásban foglaltakat összevetve és összességében kerül értékelésre.
 4. Ajánlatkérő jogosult, de nem köteles a nyertes mellett másodlagos nyertes kihirdetésére.
 • A szerződéskötés
 1. Ajánlatkérő az Ingatlan vonatkozásában a nyertes Pályázóval a nyertes pályázatában a hasznosításra vállalt kötelezettségek keretei között és annak megfelelően köt adásvételi szerződést.
 2. A jelen pályázati felhívásban meghatározott feltételek és tényállás az ingatlan adásvételi szerződés tartalmi elemeit alkotják.
 • Egyéb feltételek
 1. A nyertes Pályázó a vételár teljes megfizetését követően birtokba veheti az Ingatlant azzal, hogy a tulajdonjog átszállásának (földhivatali bejegyzésének) esetleges akadálya vagy lehetetlenülése esetén az Ingatlanon vagyoni ráfordítással történő beruházást az eredeti állapot helyreállítási kötelezettségével és Ajánlatkérővel szembeni kártérítési igény nélkül, saját felelősségére és kockázatára végezhet.

 

 1. Az Ingatlan bármikor megtekinthető.
 2. További információ az alábbi személytől és elérhetőségeken kérhető: Tisza Sándor Rajmund polgármester, tel.: +36 44 584-017 e-mail. Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 3. Az Ingatlan adásvételével és tulajdonszerzésével kapcsolatban felmerülő költségeket (vagyonszerzési illeték, földhivatali eljárás díja, ügyvédi vagy közjegyzői költség) a nyertes Pályázó viseli.
 4. Ajánlatkérő (érvényes ajánlatok esetében is) fenntartja magának azt a jogot, hogy a versenyeztetést annak bármely szakaszában indokolás nélkül eredménytelenné nyilvánítsa és egyik Pályázóval se kössön szerződést. A Pályázó az ajánlata benyújtásával tudomásul veszi, hogy a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítása esetén Ajánlatkérővel szemben az ajánlati biztosíték visszafizetésen kívül semmiféle kártérítési, kártalanítási vagy egyéb jogcímű követeléssel nem élhet.
 5. Ajánlatkérő a Ptk. 6:74. § (2) bekezdése szerint előzetesen kiköti legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Pályázóval szemben a szerződés megkötésének megtagadási jogát.
 6. A pályázati felhívás iratanyagának megküldése elektronikus úton történik, azért díjat nem kell fizetni.
 7. A pályázati eljárásra 12/2018. (XI.15.) önkormányzati rendelettel módosított az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló Vaja Város Önkormányzati Képviselőtestületének 11/2016. (VI.09.) önkormányzati rendelete (annak 3. számú melléklete) az irányadó.

Vaja, 2022. február 17.

Vaja Város Önkormányzata

 

Helyi Választási Iroda

4562 Vaja, Damjanich u. 71.

 

 

A Vaja Helyi Választási Iroda Vezetőjének

1/2024. (IV. 04.) számú közleménye

 

A Vajai Helyi Választási Iroda Vezetőjekénta választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/E. § (1) bekezdése és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (1) és (3) bekezdéseialapján az alábbi

k ö z l e m é n y t

 

adom ki:

 

Az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi választásána polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások száma Vaja településen: 82

 

Az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi választásán az egyéni listás jelöltállításhoz, képviselőjelöltséghez szükséges ajánlások száma Vaja  településen: 28

 

A Ve. 307/G. § (1) bekezdése alapján az egyéni listás képviselőjelöltet és a polgármesterjelöltet legkésőbb 2024. május 6-án (hétfő) 16.00 óráig kell a Helyi Választási Bizottsághoz (cím: 4562 Vaja, Damjanich u. 71.) bejelenteni.

 

Jelenközleménnyel összefüggésben annak közzétételétől számított 3 (három) napon belül a választásra irányadó jogszabály megsértésére hivatkozással a Ve. 210. § (1) bekezdése alapján kifogást lehet benyújtani a Helyi Választási Bizottsághoz (cím: 4562 Vaja, Damjanich u. 71., e-mail: .).A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az a közlemény közzétételének napjától, azaz 2024. április 4. napjától számított legkésőbb harmadik napon, azaz legkésőbb 2024. április 7-én (vasárnap) 16.00 óráig megérkezzen. A kifogás benyújtására megállapított határidő jogvesztő.

 

Kifogást a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.  

A kifogást írásban lehet benyújtani.

A kifogásnak tartalmaznia kell:

 1. a) a jogszabálysértés megjelölését,
 2. b) a jogszabálysértés bizonyítékait és
 3. c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét),
 4. d) a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba vételi számát.

A kifogás tartalmazhatja benyújtójának elektronikus levélcímét vagy postai értesítési címét.

 

A kifogás tárgyi illetékmentes.

I n d o k o l á s

 

AVe. 307/E. § (1) bekezdése szerint az egyéni listás jelölt és a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője állapítja meg a szavazást megelőző hatvanhatodik napon, azazaz Európai Parlament tagjainak, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi általános választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 5/2024. (III. 12.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 28. § (1) bekezdéseszerint 2024. április 4-én.

A Ve. ugyanezen §-ának (2) bekezdése szerint a szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a szavazást megelőző hatvanhetedik napi – az IM rendelet 28.§ (2) bekezdésének megfelelően a 2024. április 3-i -adatai alapján kell megállapítani.

A Ve. 307/E. § (3) bekezdés rendelkezése szerint a szükséges ajánlások számát egész számra felfelé kerekítve kell megállapítani.

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (1) bekezdése szerint egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott. 

Ugyanezen törvény 9. § (3) bekezdés a) pontja alapján polgármesterjelölt az, akita 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek ajánlott.

 

A központi névjegyzéknek–a „Nemzeti Választási Rendszer”(NVR) informatikai alkalmazás útján közzétett – adatai szerint, Vaja település választópolgárainak száma 2024. április 3. napján 2709 volt, melynek 1 %-a felfelé kerekítve 28, míg 3 %-a felfelé kerekítve 82.

 

A Ve. 307/G. § (1) bekezdése alapján az egyéni listás jelöltet és polgármesterjelöltet legkésőbb a szavazást megelőző harmincnegyedik napon – azaz 2024. május 6-án (hétfő)16.00 óráig - kell bejelenteni, amelyet a (2) bekezdés szerint a helyi választási bizottság vesz nyilvántartásba.

 

Jelen közleményta hivatkozott jogszabályhelyekre figyelemmel adtam ki, nyilvánosságra hozataláról a közleménykiadásának napján– a Vaja Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztés és a www.vaja.hu internetes oldalon történő megjelenés útján - gondoskodtam. A jogorvoslati tájékoztatás a Ve. 208-212. §-ain, az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 2. mellékletének XIII. 8. pontján alapul.

 

 

Vaja, 2024. április 04.            

 

 

 

 

Tisza Erika

Választási Iroda Vezetője

 

 

Jegyzőkönyv

2024. június 19.

Földtulajdonosi közösség közgyüllés. 4544 Nyírkarász, Nyírkarász 0234/2 hrsz Nyírségi Nyulas Vadásztanya Jegyzőkönyv

T Á J É K O Z T A T Ó

2024. május 06.

Helyi Választási Iroda V e z e t ő j é t ő l Vaja, Damjanich u. 71. T Á J É K O Z T A T Ó A...

Pályázat Bölcsöde vezető munkakör betöltésére

2024. április 30.

Pályázat Bölcsöde vezető munkakör betöltésére

Petne Broiler Kft. egységes környezethasználati engedély

2024. április 26.

Petne Broiler Kft. egységes környezethasználati engedély.pdf

Pályázati kiírás

2024. április 26.

Pályázati kiírás büfé céljára szolgáló helyiség bérbeadására Vaja Város Önkormányzata (4562 Vaja, Damjanich u. 71.) mint Bérbeadó, a tulajdonában lévő Vaja 2301 hrsz. ,,Látógatói központ büféje” megnevezésű ingatlan bérbeadására a...

HIRDETMÉNY

2024. április 22.
HIRDETMÉNY

Bővebben ... 

A Vaja Helyi Választási Iroda Vezetőjének 1/2024. (IV. 04.) számú közleménye

2024. április 04.

Helyi Választási Iroda 4562 Vaja, Damjanich u. 71. A Vaja Helyi Választási Iroda Vezetőjének 1/2024. (IV. 04.) számú közleménye A Vajai Helyi Választási Iroda Vezetőjekénta választási eljárásról szóló 2013. évi...

HIRDETMÉNY Húsvéti ajándékcsomag

2024. március 25.

H I R D E T M É N Y Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Vaja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. február 28-án tartott ülésén hozott 78/2024. (II.28.) számú határozatával úgy...

Közlemény közmeghallgatásról

2024. február 15.

Közlemény közmeghallgatásról

Végzés közmeghallgatásra

2024. február 15.

Végzés közmeghallgatásra

Veszettség miatt ebzárlat elrendelése

2024. január 31.

Veszettség miatt ebzárlat elrendelése

Veszettség

2024. január 31.

A Lakosság Figyelmébe! 2023 őszétől az ukrán határ közelében több esetben rókákban, kutyákban, macskákban veszettség vírusa került kimutatásra. A magyarországi rókaállomány veszettséggel való fertőzöttségének kizárása; a veszettség esetleges megjelenésének minél...

Magyar Nemzeti Múzeum pályázatot hirdet Kertész munkakör betöltésére

2024. január 26.

a Magyar Nemzeti Múzeumpályázatot hirdetKertész munkakör betöltésére A jogviszony időtartama: határozatlan idejű, Munka törvénykönyve szerinti munkaviszony, 3 hónap próbaidővel Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, heti 40 óra A munkavégzés helye: MNM...

Magyar Nemzeti Múzeum pályázatot hirdet Közönségkapcsolati szakember munkakör betöltésére

2024. január 26.

a Magyar Nemzeti Múzeumpályázatot hirdet Közönségkapcsolati szakembermunkakör betöltésére A jogviszony időtartama: határozatlan idejű, Munka törvénykönyve szerinti munkaviszony, 3 hónap próbaidővel Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, heti 40 óra A munkavégzés helye:...

H I R D E T M É N Y

2023. december 01.

H I R D E T M É N Y ÉRTESÍTJÜK A TISZTELT LAKOSSÁGOT, HOGY DR. BÍRÓ ENIKŐ ÜGYVÉD DECEMBER 07-ÉN (CSÜTÖRTÖKÖN) DE. 8.30 ÓRÁTÓL INGYENES JOGI TANÁCSADÁST TART A...

Múzeumpedagógus állás hirdetés

2023. november 28.

a Magyar Nemzeti Múzeumpályázatot hirdetMÚZEUMPEDAGÓGUSmunkakör betöltésére A jogviszony időtartama:határozatlan idejű, Munka törvénykönyve szerinti munkaviszony, 3 hónap próbaidővelFoglalkoztatás jellege: heti 40 óraA munkavégzés helye: MNM Vay Ádám Muzeális Gyűjteménye 4562 Vaja...

HIRDETMÉNY

2023. november 16.

H I R D E T M É N Y ÉRTESÍTJÜK A TISZTELT LAKOSSÁGOT, HOGY VAJA VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2023 NOVEMBER 23-ÁN /CSÜTÖRTÖKÖN/ DU. 13.30 ÓRAI KEZDETTEL KÖZMEGHALLGATÁSSAL EGYBEKÖTÖTT...

H I R D E T M É N Y

2023. szeptember 14.

ÉRTESÍTJÜK A TISZTELT LAKOSSÁGOT, HOGY DR. BÍRÓ ENIKŐ ÜGYVÉD 2023. SZEPTEMBER 14-ÉN (CSÜTÖRTÖKÖN) DE. 8.30 ÓRÁTÓL INGYENES JOGI TANÁCSADÁST TART A VAJAI POLGÁRMESTERI HIVATALBAN. A KÖVETKEZŐ ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐPONT: 2023. SZEPTEMBER...

Pályázat SEGÉDMUZEOLÓGUS munkakör betöltésére.

2023. augusztus 22.

a Magyar Nemzeti Múzeumpályázatot hirdetSEGÉDMUZEOLÓGUSmunkakör betöltésére A jogviszony időtartama:határozatlan idejű, Munka törvénykönyve szerinti munkaviszony, 3 hónap próbaidővelFoglalkoztatás jellege: heti 40 óraA munkavégzés helye: MNM Vay Ádám Muzeális Gyűjteménye 4562 Vaja...

Környezetvédelmi engedély

2023. július 18.

Határozat

PARTNERSÉGI HIRDETMÉNY ÉS LAKOSSÁGI FÓRUM MEGHÍVÓ

2023. július 12.

PARTNERSÉGI HIRDETMÉNY ÉS LAKOSSÁGI FÓRUM MEGHÍVÓ

Büfé üzemeltetésre pályázati kiírás

2023. június 22.

Pályázati kiírás büfé céljára szolgáló helyiség bérbeadására Vaja Város Önkormányzata (4562. Vaja, Damjanich u. 71.) mint Bérbeadó, a tulajdonában lévő Vaja 2301 hrsz. „Látogatói központ büféje” megnevezésű ingatlan bérbeadására a...

Nyírség-Szatmár-Bereg kisvíztereinek rehabilitációjának előzetes vizsgálata

2023. május 11.

Nyírség-Szatmár-Bereg kisvíztereinek rehabilitációjának előzetes vizsgálata Határozat

Határozat

2023. május 04.

Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás Társulási Tanácsának 8/2023. (IV. 24.) HATÁROZATA A Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására irányuló pályázati felhívásról

Álláshírdetés intézményvezető (magasabb vezető) munkakör/feladatkör betöltésére

2023. április 28.

Álláshírdetés intézményvezető (magasabb vezető) munkakör/feladatkör betöltésére Társulási Tanács 8_2023.(IV. 24.) határozata

KÜLTERÜLETI HELYI KÖZUTAK FEJLESZTÉSE

2023. április 24.
KÜLTERÜLETI HELYI KÖZUTAK FEJLESZTÉSE

KÜLTERÜLETI HELYI KÖZUTAK FEJLESZTÉSE A Vidékfejlesztési Program keretén belül a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató által 2021.05.28 napján meghirdetett, Külterületi helyi közutak fejlesztése című, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú felhívás alapján, Vaja...

Közlemény

2023. március 29.

Közlemény

Álláspályázatok

2023. március 17.

A Magyar Nemzeti Múzeum pályázatot hirdet Közönségkapcsolati szakember munkakör betöltésére. A Magyar Nemzeti Múzeum pályázatot hirdet Teremőr munkakör betöltésére.

Vajai főfolyás vízrendezése

2023. március 07.

Vajai főfolyás vízrendezése.pdf

 

 

 

 

top_3_2_1_16_sb1_2018_00018_c_fekvo_nyomdai.png

 

efop 1 5 3 16 2017 00022 c fekvo nyomdai konzorciumi név

 

top 5 3 1 16 sb1 2017 00009 c fekvo nyomdai

 

mfp falutabla sablon 50x60cm

 

efop 4 1 7

 

efop 4 1 7

 

1826031607 c fekvo nyomdai 1

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Copyright © 2016. All Rights Reserved.